Missie

 

WAARDEN

 

Transparantie

Openheid van bestuur, feedback aan trainers, feedback aan spelers

Collaboratief en Collegiaal

Beslissingen worden in consensus genomen, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld op basis van competenties. Taken tijdelijk overnemen, doorschuiven van spelers.

Gelijkheid

Iedere jongere heeft recht op een kans om bij K.V.C. Kessel-Lo (KVC) te spelen. We maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, voetbalkunde, enz.  Het betekent tevens een zo groot mogelijke eenvormigheid in bijdragen en vergoedingen.

Fairplay

Onder fairplay verstaan we het toepassen van zowel de geschreven als de ongeschreven spelregels. Ze zijn bedoeld om het spelplezier en de veiligheid van de sporter te vergroten en om blessureleed te vermijden. Het is dan ook belangrijk dat sporters de regels van het spel kennen en toepassen. Daarnaast liggen er nog een heel aantal zaken niet vast in het reglement. Het gaat hier bijvoorbeeld om gelijke kansen voor alle spelers, waardig verliezen, het mijden van fysiek en verbaal geweld en respect voor medespelers, tegenstanders, trainer en scheidsrechter.

Lokale verankering

Alhoewel dit geen criterium is voor toelating tot de club, is meer dan 90% van onze leden afkomstig uit Kessel-Lo en onmiddellijke omgeving.  We maken als club deel uit van het lokale verenigingsleven en hebben bovendien ook een sociale rol te vervullen.

Continuïteit

Wij plannen op lange termijn en op een financieel gezonde basis. Dit garandeert het best het voortbestaan van onze club en bijgevolg het lokaal sportief aanbod.

Respect

Respect voor alle leden (bestuur, vrijwilligers, trainers, ouders, spelers), tegenstanders en scheidsrechters.  Het houdt tevens ook respect in voor materiaal en infrastructuur.

 

MISSIE

 

Onze voetbalclub is een dienstverlenende organisatie en biedt als fusieclub in Kessel-Lo sedert 2000 diensten aan, die voldoen aan twee noden, namelijk aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal spelen en aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streven steeds naar een evenwicht van die twee diensten.

We bieden zowel regionaal voetbal aan dat meer gericht is op ontspanning en sport en bovendien provinciaal voetbal om onze meer beloftevolle jeugd klaar te stomen voor onze seniorenploegen.

We geven dan ook voorrang aan spelers uit onze eigen opleiding om in ons eerste elftal te spelen, zonder evenwel de kwaliteit en het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen.  Dit zorgt er tevens voor dat we een perspectief bieden aan eigen talenten en deze ook vaak voor langere tijd kunnen binden aan onze club.

Dat is lokaal voetbal. Wij beschouwen als de reden van ons bestaan, als onze missie, als onze rol:

“… Kessel-Lo en onmiddellijke omgeving lokaal voetbal aanbieden”

 

 

VISIE

 

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Wij willen het trefcentrum van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, G-voetbal, seniorenvoetbal, veteranenvoetbal, zowel in competitie als in recreatie.

Jeugdopleiding

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt KVC zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden. Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KVC de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name ooit in het lokale eerste elftal te spelen. Om die reden is KVC vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. Hiertoe stimuleren en ondersteunen we onze jeugdtrainers tot het volgen van cursussen, bijscholingen en het behalen van diploma’s.

Senioren

We streven ernaar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze senioren en ook om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers.  Daartoe breiden we vanaf 2019-2020 ons aanbod uit.  We zullen uitkomen met vier elftallen senior spelers, namelijk KVC A, KVC B, postformatie en zondagreserven. Met KVC A hebben we de ambitie om een stabiele 2de Provinciale ploeg te worden met mogelijke uitschieter naar 1ste provinciale (=bovengrens).  Uiteraard zullen we daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken.  Anderzijds en trouw aan onze missie, wil KVC dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding.

KVC B is ons tweede elftal in de competities Stijgen en Dalen.  KVC B zal starten in de 4° provinciale reeks.  Met KVC B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze eigen opleiding in een elftal Stijgen/Dalen.  Zo vermijden we dat ze onze vereniging moeten verlaten.  Die mogelijkheid moet het opvoeren van de gedrevenheid bij onze jonge spelers in de hand werken.  Het spelen in KVC B kan een aanleg voor KVC A zichtbaar maken en het zal bijdragen aan de belangstelling voor ons lokaal voetbal. De ambitie is deze ploeg zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij KVC A, dus op termijn aantreden in 3de Prov.

Toeschouwers

e toeschouwers willen wij op zaterdagavond het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers.  De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop.

Scheidsrechters

Competitievoetbal kan niet bestaan zonder scheidsrechters. We streven er dan ook aan om voldoende aangesloten scheidsrechters te hebben op alle niveaus. We zijn als kleine club bijzonder fier om een Ref in 1A te hebben.  Jeugdinstroming is hier ook belangrijk, daarom laten we eigen spelers even proeven bij de lagere jeugdafdelingen.  KVC is ook bij de eerste clubs in Brabant ingestapt het Referee Ambassador project om te rekruteren bij de jeugd.

Financiering

KVC brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; wat onafhankelijkheid garandeert. We worden tevens financieel gesteund door het stadsbestuur, plaatselijke ondernemers en handelaars. Onze middelen worden dus lokaal bijeengebracht en daarom moeten ze ook ten goede komen van het lokaal voetbal. KVC zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten. De ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan onze financiële mogelijkheden. De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de senioren en jeugdploegen.

Bijdragen

We streven naar het behoud van lage spelersbijdragen; zoveel mogelijk spelers betekent méér spelersbijdragen; zoveel mogelijk toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal tot het behoud van lage spelersbijdragen leiden. In lijn met onze waarden betalen ook alle senioren hun bijdrage. Voor minder kansrijke jongeren wordt steeds een oplossing gezocht.

Vrijwilligers

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers door de club moeten worden gedragen. Wij willen een actief en gestructureerd vrijwilligersbeleid opstellen waar plaats is voor iedereen. Zowel voor de eenmalige vrijwilliger als geëngageerde trekkers.  Elke bijdrage wordt geapprecieerd.

Wij willen groeien en onze groei zal liggen in de bloei van het lokaal voetbal!


 

STRATEGIE

 

Korte termijn (2019-2020)

 • Provinciaal jeugdvoetbal aanbieden, 2 sterren in double pass audit
 • Per seizoen minstens 2 jeugdspelers zien doorstromen naar senioren A of B
 • Senioren B inschrijven in 4de provinciale reeks (KVC B)
 • Jeugdomkadering (TVJO, coördinatoren, trainers) uitbreiden en verbeteren, o.a. door aantrekken gediplomeerde trainers en eigen trainers aanzetten tot het volgen van cursussen
 • Algemene organisatie formaliseren en professionaliseren. Administratie verder digitaliseren.
 • Inkomsten uit sponsoring verdubbelen en relaties met sponsors opzetten en onderhouden.
 • Communicatie en samenwerking tussen jeugd en bovenbouw verbeteren en stimuleren
 • Het aanmoedigen van ouders & familie om actief (brengen/afhalen naar/van trainingen, wedstrijden bijwonen, …) hun kinderen te steunen
  • Het aanmoedigen van ouders, familie en vrienden om actief vrijwilligerstaken op te nemen door:
  • Het organiseren van een ouderavond
  • Het organiseren van een familiedag
  • Het organiseren van een bedankingsmoment voor onze vrijwilligers
  • Maximale aanwezigheid en aanspreekbaarheid van de jeugdcoördinator en bestuursleden tijdens trainingen en wedstrijden
  • Opstellen en uitrollen van een vrijwilligersbeleid

Lange termijn (2021-...)

 • Overwegen om jeugd Interprovinciaal aan te bieden.  Momenteel voldoen we niet aan alle noodzakelijke voorwaarden (bijvoorbeeld 2 competitie velden)
 • Financieel gezond beleid blijven aanhouden.  Voortdurend op zoek gaan naar nieuwe sponsors.
 • KVC A handhaven in top-5 van 2de provinciale met een eventuele uitschieter naar 1ste provinciale (bovengrens).  Jeugddoorstroming blijft primordiaal en kan bijgevolg ambitieniveau temperen.
 • Met KVC B top-5 spelen in 3de provinciale. Dit garandeert een betere doorstroming naar KVC A
 • Kwaliteit continu en overal verhogen, maar vooral het voetbaltechnische (zie IP)
 • Begeleiders en ouders continu motiveren tot een actieve samenwerking met de club
 • Het club-gevoel stimuleren en aanwakkeren op basis van een duidelijke identiteit (nieuw logo en stijlgids), aangename kantine, evenementen, enz.
 • Structurele hogere inkomsten uit sponsoring.  Inventief en creatief aanbod.
 • KVC behoudt zijn warm en familiaal karakter.